บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 708 คำ

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

จำนวนคำทั้งสิ้น ๗o๘ คำ

ผู้ปกครองก็สามารถพาบุตรหลานอ่าน พร้อมให้ความหมาย และยกตัวอย่างประโยคด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ por1.zip 33.7kb

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑. ก็ ๒๗. กาง ๕๓. ใกล้
๒. กบ ๒๘. กางเกง ๕๔. ไก่
๓. กระจก ๒๙. กาแฟ ๕๕. ไกล
๔. กระจุย ๓o. กาย ๕๖. ขน
๕. กระดิ่ง ๓๑. ก้าว ๕๗. ขยะ
๖. กระดุม ๓๒. กำเนิด ๕๘. ขวา
๗. กระโดด ๓๓. กำลัง ๕๙. ขอ
๘. กระต่าย ๓๔. กิน ๖o. ของ
๙. กระถิน ๓๕. กี่ ๖๑. ขัง
๑o. กระเทียม ๓๖. กุ้ง ๖๒. ขัน
๑๑. กระเบื้อง ๓๗. กู ๖๓. ขวด
๑๒. กระป๋อง ๓๘. เก๊ ๖๔. ขับ
๑๓. กระเป๋า ๓๙. เก่ง ๖๕. ขา (น)
๑๔. กระโปรง ๔o. เก็บ ๖๖. ข่า
๑๕. กระรอก ๔๑. เกม ๖๗. ข้า
๑๖. กลัว ๔๒. เกเร ๖๘. ข้าง
๑๗. กว่า ๔๓. เกลือ ๖๙. ขาด
๑๘. กอด ๔๔. เก้าอี้ ๗o. ข้าม
๑๙. ก่อน ๔๕. เกาะ ๗๑. ขาย
๒o. กะ ๔๖. เกิด ๗๒. ขาว
๒๑. กะทิ ๔๗. เกี่ยว ๗๓. ข่าว
๒๒. กะละมัง ๔๘. แก ๗๔. ข้าว
๒๓. กัด ๔๙. แก่ ๗๕. ขี่
๒๔. กัน ๕o. แกง ๗๖. ขี้
๒๕. กับ ๕๑. แก้ว ๗๗. ขีด
๒๖. กา ๕๒. แกะ ๗๘. ขึ้น

 

 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๗๙. ขุด ๑o๗. คาง ๑๓๕. จอก (น้ำ)
๘o. เข็ม ๑o๘. คำ ๑๓๖. จอด
๘๑. เขา  (ส) ๑o๙. ค่ำ ๑๒๗. จอบ
๘๒. เข่า ๑๑o. คำนับ ๑๓๘. จะ
๘๓. เข้า ๑๑๑. คิด ๑๓๙. จังหวัด
๘๔. เขียง ๑๑๒. คิ้ว ๑๔o. จัด
๘๕. เขียน ๑๑๓. คืน ๑๔๑. จับ
๘๖. เขี้ยว ๑๑๔. คือ ๑๔๒. จาก
๘๗. แข็ง ๑๑๕. คุก ๑๔๓. จ้าง
๘๘. แข่ง ๑๑๖. คุย ๑๔๔. จาน
๘๙. แขน ๑๑๗. คู ๑๔๕. จำ
๙o. ไข่ ๑๑๘. คู่ ๑๔๖. จำปี
๙๑. ไข้ ๑๑๙. เค็ม ๑๔๗. จิ้งจอก
๙๒. คด (ข้าว) ๑๒o. เคย ๑๔๘. จิงโจ้
๙๓. คน (น) ๑๒๑. เคียว ๑๔๙. จึง
๙๔. ค้น ๑๒๒. แค่ ๑๕o. จืด
๙๕. คบ ๑๒๓. ใคร ๑๕๑. เจ็บ
๙๖. ครัว ๑๒๔. ฆ่า ๑๕๒. เจอ
๙๗. ครู ๑๒๕. งาน ๑๕๓. เจ้า
๙๘. คว่ำ ๑๒๖. งาม ๑๕๔. เจาะ
๙๙ คอ ๑๒๗. ง่าย ๑๕๕. แจก
๑oo. คอย ๑๒๘. งู ๑๕๖. แจกัน
๑o๑. ค่อย ๑๒๙. เงาะ ๑๕๗. ใจ
๑o๒. ค่ะ ๑๓o. เงิน ๑๕๘. ใจดี
๑o๓. คะน้า ๑๓๑. เงือก ๑๕๙. ฉัน (ส)
๑o๔. คัด ๑๓๒. จน ๑๖o. ฉีด
๑o๕. คั่ว ๑๓๓. จบ ๑๖๑. ชก
๑o๖. ค้า ๑๓๔. จม ๑๖๒. ชน

 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑๖๓. ชนะ ๑๙๑. ซ้อน ๒๑๙. แดด
๑๖๔. ชมพู่ ๑๙๒. ซ่อม ๒๒o. โดด
๑๖๕. ชวน ๑๙๓. ซอย ๒๒๑. โดน
๑๖๖. ช่วย ๑๙๔. ซัก ๒๒๒. โดย
๑๖๗. ช้อน ๑๙๕. ซ้าย ๒๒๓. ได้
๑๖๘. ชอบ ๑๙๖. ซิ ๒๒๔. ตก
๑๖๙. ชะอม ๑๙๗. ซื้อ ๒๒๕. ตน
๑๗o. ชั่ง ๑๙๘. ดม ๒๒๖. ต้น
๑๗๑. ชิ้น ๑๙๙. ด้วย ๒๒๗. ต้ม
๑๗๒. ชั่ว ๒oo. ดอก ๒๒๘. ต่อ
๑๗๓. ช่าง ๒o๑. ดัง (ข) ๒๒๙. ตอก
๑๗๔. ช้าง ๒o๒. ด่า ๒๓o. ต้อง
๑๗๕. ชาม ๒o๓. ดาว ๒๓๑. ตอน
๑๗๖. ชาย ๒o๔. ดำ (ข) ๒๓๒. ตอบ
๑๗๗. ชาว ๒o๕. ดิน ๒๓๓. ต่อย
๑๗๘. ชิงช้า ๒o๖. ดินสอ ๒๓๔. ตะกร้า
๑๗๙. ชิ้น ๒o๗. ดี ๒๓๕. ตะไคร้
๑๘o. ชื่อ ๒o๘. ดึง ๒๓๖. ตะปู
๑๘๑. ชุด ๒o๙. ดื่ม ๒๓๗. ตะวัน
๑๘๒. เช็ด ๒๑o. ดื้อ ๒๓๘. ตัก
๑๘๓. เช้า ๒๑๑. ดุ ๒๓๙. ตั้ง
๑๘๔. เชิด ๒๑๒. ดู ๒๔o. ตัด
๑๘๕. เชื่อ ๒๑๓. เด็ก ๒๔๑. ตับ
๑๘๖. เชือก ๒๑๔. เดิน ๒๔๒. ตัว
๑๘๗. ใช่ ๒๑๕. เดียว ๒๔๓. ตา
๑๘๘. ใช้ ๒๑๖. เดี่ยว ๒๔๔. ตาก
๑๘๙. ซน ๒๑๗. เดี๋ยว ๒๔๕. ต่าง
๑๙o. ซ่อน ๒๑๘. แดง ๒๔๖. ตาม

 

 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๒๔๗. ตาย ๒๗๕. ถอย ๓o๓. ทาง
๒๔๘. ตำ ๒๗๖. ถัง ๓o๔. ทาน  (กิน)
๒๔๙. ติด ๒๗๗. ถั่ว ๓o๕. ท่าน
๒๕o. ตี ๒๗๘. ถ้า ๓o๖. ทำ
๒๕๑. ตีน ๒๗๙. ถาง ๓o๗. ทำไม
๒๕๒. ตึก ๒๘o. ถาด ๓o๘. ทำเล
๒๕๓. ตื่น ๒๘๑. ถ่าน ๓o๙. ทิ้ง
๒๕๔. ตุ่ม ๒๘๒. ถาม ๓๑o. ที
๒๕๕. ตู้ ๒๘๓. ถีบ ๓๑๑. ที่
๒๕๖. เต้น ๒๘๔. ถึง ๓๑๒. ทีวี
๒๕๗. เต็ม ๒๘๕. ถือ ๓๑๓. ทุก
๒๕๘. เตะ ๒๘๖. ถุง ๓๑๔. ทุเรียน
๒๕๙. เตา ๒๘๗. ถู ๓๑๕. เท
๒๖o. เต่า ๒๘๘. ถูก ๓๑๖. เท่า
๒๖๑. เติม ๒๘๙. แถว ๓๑๗. เท้า
๒๖๒. เตียง ๒๙o. ไถ ๓๑๘. เที่ยง
๒๖๓. แต่ ๒๙๑. ท่วม ๓๑ช. เทียน
๒๖๔. แตงกวา ๒๙๒. ท่อ ๓๒o. เที่ยว  (ก)
๒๖๕. แตงโม ๒๙๓. ทอง ๓๒๑. แทน
๒๖๖. แต่ง ๒๙๔. ท้อง ๓๒๒. ไทย
๒๖๗. โต ๒๙๕. ทอด ๓๒๓. เธอ
๒๖๘. โต๊ะ ๒๙๖. ทะนาน ๓๒๔. นก
๒๖๙. ใต้ ๒๙๗. ทะเล ๓๒๕. นม
๒๗o. ใต้ถุน ๒๙๘. ทะเลาะ ๓๒๖. นอก
๒๗๑. ถม ๒๙๙. ทั้ง ๓๒๗. น้อง
๒๗๒. ถ้วย ๓oo. ทัน ๓๒๘. นอน
๒๗๓. ถอด ๓o๑. ทับ ๓๒๙. น้อย
๒๗๔. ถอน ๓o๒. ทา ๓๓o. นัก

 

 

ที่

คำ

ที่ คำ ที่ คำ
๓๓๑. นั่ง ๓๕๙. บน ๓๘๗. ป่า
๓๓๒. นั่น ๓๖o. บวก ๓๘๘. ป้า
๓๓๓. นั้น ๓๖๑. บ้วน ๓๘๙. ปาก
๓๓๔. นับ ๓๖๒. บ่อ ๓๙o. ปิ้ง
๓๓๕. นา ๓๖๓. บอก ๓๙๑. ปิด
๓๓๖. น่า ๓๖๔. บอด ๓๙๒. ปี
๓๓๗. น้า ๓๖๕. บอน ๓๙๓. ปีน
๓๓๘. นาง ๓๖๖. บ่อน ๓๙๔. ปืน
๓๓๙. นาน ๓๖๗. บ่อย ๓๙๕. ปุ๋ย
๓๔o. นาย ๓๖๘. บัง ๓๙๖. ปู  (น)
๓๔๑. นาฬิกา ๓๖๙. บันได ๓๙๗. ปู่
๓๔๒. นำ ๓๗o. บาง ๓๙๘. ปูน
๓๔๓. น้ำ ๓๗๑. บ้าง ๓๙๙. เป็ด
๓๔๔. นิด ๓๗๒. บ้าน ๔oo. เป็น
๓๔๕. นิทาน ๓๗๓. บ่าย ๔o๑. เปล่า
๓๔๖. นิ่ม ๓๗๔. บิน ๔o๒. เป้า
๓๔๗. นิยาย ๓๗๕. บุก ๔o๓. เปิด
๓๔๘. นิ้ว ๓๗๖. บุ้ง ๔o๔. เปียก
๓๔๙. นิสัย ๓๗๗. บูชา ๔o๕. แป้ง
๓๕o. นี่ ๓๗๘. แบบ ๔o๖. แปรง
๓๕๑. นี้ ๓๗๙. ใบ ๔o๗. แปล
๓๕๒. นึก ๓๘o. ประตู ๔o๘. ไป
๓๕๓. นึ่ง ๓๘๑. ปลา ๔o๙. ผม  (น)
๓๕๔. นุ่ง ๓๘๒. ปวด ๔๑o. ผัก
๓๕๕. เนื้อ ๓๘๓. ป่วย ๔๑๑. ผัด
๓๕๖. แน่ ๓๘๔. ปอ ๔๑๒. ผ้า
๓๕๗. โน้น ๓๘๕. ปอก ๔๑๓. ผ่าน
๓๕๘. ใน ๓๘๖. ปั้น ๔๑๔. ผิด

 

 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๔๑๕. ผี ๔๔๓. เพื่อ ๔๗๑. มี
๔๑๖. ผู้ ๔๔๔. เพื่อน ๔๗๒. มีด
๔๑๗. ผูก ๔๔๕. แพ้ ๔๗๓. มึง
๔๑๘. เผา ๔๔๖. แพะ ๔๗๔. มืด
๔๑๙. เผื่อ ๔๔๗. ฟัง ๔๗๕. มือ
๔๒o. ฝน ๔๔๘. ฟัน  (น) ๔๗๖. มื้อ
๔๒๑. ฝัง ๔๔๙. ฟ้า ๔๗๗. มุง
๔๒๒. ฝา ๔๕o. ฟืน ๔๗๘. มุ่ง
๔๒๓. ฝ่าย ๔๕๑. ฟื้น ๔๗๙. มุ้ง
๔๒๔. เฝ้า ๔๕๒. ฟุ้ง ๔๘o. เม็ด
๔๒๕. พบ ๔๕๓. ฟูก ๔๘๑. เมีย
๔๒๖. พระ ๔๕๔. ไฟ ๔๘๒. เมื่อ
๔๒๗. พละ ๔๕๕. มอง ๔๘๓. เมือง
๔๒๘. พวก ๔๕๖. มะกอก ๔๘๔. แม่
๔๒๙. พอ ๔๕๗. มะขาม ๔๘๕. แมง
๔๓o. พ่อ ๔๕๘. มะเขือ ๔๘๖. แม้น
๔๓๑. พะโล้ ๔๕๙. มะนาว ๔๘๗. แมว
๔๓๒. พัก ๔๖o. มะไฟ ๔๘๘. โมง
๔๓๓. พัด ๔๖๑. มะม่วง ๔๘๙. ไม่
๔๓๔. พับ ๔๖๒. มะยม ๔๙o. ไม้
๔๓๕. พา ๔๖๓. มะละกอ ๔๙๑. ยก
๔๓๖. พาย ๔๖๔. มะลิ ๔๙๒. ยอด
๔๓๗. พี่ ๔๖๕. มังคุด ๔๙๓. ย่อม
๔๓๘. พื้น ๔๖๖. มัด ๔๙๔. ยัก
๔๓๙. พุง ๔๖๗. มัน  (ส) ๔๙๕. ยัง
๔๔o. พูด ๔๖๘. มา ๔๙๖. ยา
๔๔๑. เพราะ ๔๖๙. ม้า ๔๙๗. ย่า
๔๔๒. เพาะ ๔๗o. มาก ๔๙๘. ยาก

 

 

 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๔๙๙. ยาง  (น) ๕๒๗. ราคา ๕๕๕. ลัก
๕oo. ย่าง ๕๒๘. ราชินี ๕๕๖. ลับ
๕o๑. ยาม ๕๒๙. ราด ๕๕๗. ลา
๕o๒. ยาย ๕๓o. ร้าน ๕๕๘. ลาก
๕o๓. ย้าย ๕๓๑. ร้าย ๕๕๙. ลาง
๕o๔. ยาว ๕๓๒. รำ ๕๖o. ล้าง
๕o๕. ยิง ๕๓๓. รีด ๕๖๑. ลางสาด
๕o๖. ยิ้ม ๕๓๔. รีบ ๕๖๒. ลาบ
๕o๗. ยืน ๕๓๕. รู้ ๕๖๓. ลาย
๕o๘. ยุง ๕๓๖. เร็ว ๕๖๔. ลำไย
๕o๙. ยุ่ง ๕๓๗. เรา ๕๖๕. ลิเก
๕๑o. เย็น ๕๓๘. เรียก ๕๖๖. ลิง
๕๑๑. เย็บ ๕๓๙. เรียง ๕๖๗. ลื่น
๕๑๒. เยอะ ๕๔o. เรียน ๕๖๘. ลืม
๕๑๓. แย่ง ๕๔๑. เรือ ๕๖๙. ลุก
๕๑๔. โยน ๕๔๒. เรื่อง ๕๗o. ลุง
๕๑๕. รด ๕๔๓. เรือน ๕๗๑. ลูก
๕๑๖. รวม ๕๔๔. เรื่อย ๕๗๒. เล็ก
๕๑๗. รอ ๕๔๕. แรก ๕๗๓. เลข
๕๑๘. รอง ๕๔๖. โรย ๕๗๔. เล่น
๕๑๙. ร้อง ๕๔๗. ไร่ ๕๗๕. เล็บ
๕๒o. ร้อน ๕๔๘. ลง ๕๗๖. เล่ม
๕๒๑. รอบ ๕๔๙. ลด ๕๗๗. เลย
๕๒๒. ระวัง ๕๕o. ลบ ๕๗๘. เละ
๕๒๓. รัก ๕๕๑. ลม ๕๗๙. เล่า
๕๒๔. รักษา ๕๕๒. ล้ม ๕๘o. เล้า
๕๒๕. รัด ๕๕๓. ลอง ๕๘๑. เลี้ยง
๕๒๖. รับ ๕๕๔. ละมุด ๕๘๒. เลี้ยว

 

 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๕๘๓. เลือด ๖๑๑. สวม ๖๓๙. หก  (ก)
๕๘๔. เลื่อย ๖๑๒. สวย ๖๔o. หญ้า
๕๘๕. แล ๖๑๓. สอน ๖๔๑. หนา
๕๘๖. แล้ง ๖๑๔. สอบ ๖๔๒. หน้า
๕๘๗. แล้ว ๖๑๕. ส้อม ๖๔๓. หนี
๕๘๘. และ ๖๑๖. สะดือ ๖๔๔. หนู
๕๘๙. ไล่ ๖๑๗. สะพาน ๖๔๕. ห่ม
๕๙o. วัด ๖๑๘. สะอาด ๖๔๖. หมอ
๕๙๑. วัน ๖๑๙. สั่ง ๖๔๗. หม้อ
๕๙๒. วัว ๖๒o. สังกะสี ๖๔๘. หมา
๕๙๓. ว่า ๖๒๑. สั้น ๖๔๙. หมี
๕๙๔. วาง ๖๒๒. สับ ๖๕o. หมู
๕๙๕. ว่าง ๖๒๓. สับปะรด ๖๕๑. หมู่
๕๙๖. วาด ๖๒๔. สาด ๖๕๒. หรือ
๕๙๗. ว่าน ๖๒๕. สาย ๖๕๓. หวี
๕๙๘. วิ่ง ๖๒๖. สาว ๖๕๔. ห่อ
๕๙๙. วิชา ๖๒๗. สี ๖๕๕. ห้อง
๖oo. วิตามิน ๖๒๘. สุก ๖๕๖. หอม (ข)
๖o๑. วิธี ๖๒๙. สุข ๖๕๗. หอย
๖o๒. เวลา ๖๓o. สู้ ๖๕๘. หัก
๖o๓. เวียน ๖๓๑. เส้น ๖๕๙. หั่น
๖o๔. ไว้ ๖๓๒. เสา ๖๖o. หัว
๖o๕. ศาลา ๖๓๓. เสียง ๖๖๑. หัวเราะ
๖o๖. ส่ง ๖๓๔. เสียบ ๖๖๒. หา
๖o๗. สบู่ ๖๓๕. เสือ ๖๖๓. ห่า
๖o๘. ส้ม ๖๓๖. เสื่อ ๖๖๔. หาง
๖o๙. สวด ๖๓๗. เสื้อ ๖๖๕. หาม
๖๑o. สวน ๖๓๘. ใส่ ๖๖๖. หาย

 

 

 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๖๖๗. หิน ๖๘๑. ใหญ่ ๖๙๕. อาบ
๖๖๘. หิว ๖๘๒. ใหม่ ๖๙๖. อาละวาด
๖๖๙. หุง ๖๘๓. ไหน ๖๙๗. อำเภอ
๖๗o. หุ่น ๖๘๔. ไหม ๖๙๘. อิ่ม
๖๗๑. หู ๖๘๕. ไหล่ ๖๙๙. อีก
๖๗๒. เห ๖๘๖. ไหว้ ๗oo. อื่น
๖๗๓. เห็น ๖๘๗. อย่า ๗o๑. อุ่น
๖๗๔. เหนือ ๖๘๘. อยู่ ๗o๒. เอง
๖๗๕. เหล้า ๖๘๙. ออก ๗o๓. เอา
๖๗๖. เหลือ ๖๙o. อ่อน ๗o๔. แอบ
๖๗๗. เห่า ๖๙๑. อะไร ๗o๕. โอ๋
๖๗๘. แห่ง ๖๙๒. อัน ๗o๖. โอ่ง
๖๗๙. แหน ๖๙๓. อา ๗o๗. โอน
๖๘o. ให้ ๖๙๔. อ่าน ๗o๘. ไอ

 

แสดงข้อคิดเห็นครับ

One Response to “บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 708 คำ”

  1. พรเพ็ญ โศจินันท์ on September 9th, 2011 12:17 am

    เป็นเวปที่ดีมากขอบคุณนะคะ แต่ลูกสาวอยู่ป.๓แล้วค่ะอยากให้ทำของป.๓บ้างจังเลย คนไทยใจดียังมีอีกขอบคุณขอเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวนี้มีแต่เสียตังหาน้อยแล้วที่จะมีเวปฟรีขอให้ผลบุญส่งให้น้องโอปอเรียนเก่งๆนะคะ

Leave a Reply